You are here

"Յասմիկ Շահինեանի "Նշանս" գիրքի գինեձօն"

"Յասմիկ Շահինեանի "Նշանս" գիրքի գինեձօն", լոյս տեսած է "Ազդակ" օրաթերթին 9 մայիս 2013-ի թիւին մէջ:

"Յասմիկ Շահինեանի "Նշանս" գիրքի գինեձօն"